Камиони и ванове само за фирмите

12.11.2019

Камиони и ванове само за фирмите

Публикуваният за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози предвижда вановете от категории М2 и М3, както и камиони от тежкия клас N3 (над 12 тона) да се регистрират само от юридически лица, еднолични търговци и земеделски стопани.

На МПС-та от категория М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите, и камионите от категория N3, които не са регистрирани на юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, служебно ще се прекратява регистрацията след датата 31.12.2021 г. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

От Изпълнителна агенция Автомобилна администрация се мотивират за внесените промени в закона със зачестилите случаи на превозвачи, неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, относно лицата, които отговарят на изискванията за добра репутация и професионална компетентност.

Със законопроекта са предложени допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари, както и за ограничаване фиктивната регистрация на превозвачи.

Актуализирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел намаляване на административната тежест за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Прецизирани са текстовете относно прекратяване на правата, произтичащи от лиценза за превоз на пътници или товари, като е уточнено, че същите се прекратяват, когато превозвачът е извършил системни нарушения.

С цел да се преустанови практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратят своя лиценз по собствено желание и да подадат заявление за издаване на нов, за да избегнат започване на административно производство, в законопроекта е предвидено правата, произтичащи от лиценз, да не се прекратяват по искане на собственика до приключване на производство за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган, или при започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.

Освен това превозът на повредени пътни превозни средства от „пътна помощ“ е дефиниран като обществен превоз на товари, поради което се предлага техническите изисквания към превозните средства и към водачите, както и обществените отношения в тази дейност да се регламентират със Закона за автомобилните превози.

Превозните средства от категории М2 и М3 са предназначени за превоз на повече от 8 пътници, и тези от категория N3 превозват тежки товари. Те се използват за търговска цел, а в същото време няма пречка да се регистрират на физически лица, което е предпоставка за извършване на нерегламентирани превози в сивия сектор, се казва в мотивите.

С проекта се регламентира, че превозни средства от категории М2, М3 и N3 могат да се регистрират само от юридически лица, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

<< Обратно към новините